و به عهد خدا آنگاه که پیمان بستید وفادار باشید و سوگندها را پس از استوار ساختنش نشکنید، زیرا که خدا را بر خودتان کفیل (وگواه وضامن) قرار داده‏اید. همانا خداوند آنچه انجام مى‏دهید مى‏داند.