یکی از راه های تقویت قوای جنسی در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی