امکان دسته بندی اسناد با ایجاد گروه های مختلف از امکاناتی است که بخش درخت اسناد قابل دسترسی می باشد