مستند " کدخدای بی‌ دهکده " سیاست‌ های خارجی آمریکا را در قرن 21 مورد نقد و بررسی قرار می دهد.