انیمیشن 100 ثانیه ای “ جنگ نه... “ کاری از رسول شیری