فیلم 100 ثانیه ای “ اندازه نگه دار که اندازه نکوست “ کاری از ستار ناصری