داستان لیست اسامی ذوب آهن و راه آهن؛ توهین برخی هواداران سپاهان به مربی اخلاق گرای سپاهان؛ موضع امیر حسین صادقی مقابل کی روش و ... در از نود تا نود این هفته