از روزگاران کهن از نسل آرش ...از دودمان پاک سهراب و سیاوش...از آن تبارم که نگاهش آسمانیست....در ذهن دنیا نام یکش جاودانیست....ایران....