کارتون زیبا و دیدنی دیجیمون، این داستان " تصمیم سخت "