آموزش یک نوع غذای محلی آذربایجان به نام کوکوی مغزدار سیب زمینی در بخش دیگ سنگی برنامه صبحی دیگر.