آموزش کوکوی مقوی و لذیذ کنجد در بخش دیگ رنگی برنامه صبحی دیگر.