این صفحه از مجله بارداری نکات بسیار مهمی را درباره وضعیت و حرکت جنین در شکم مادر را بیان میکند.