قسمت ششم از مجموعه اسناد جنایت های امریکا در قبال ایران با موضوع جنگ هشت ساله