آموزش گل رز با ترب در هنر سبزی آرایی توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان