بابا آب داد دیگه شعار ما نیست / بابا خون داد، بابا خون داد / بابا نون داد دیگه شعار ما نیست / بابا جون داد، بابا جون داد... سرود زیبا و حماسی کودکانه در مورد شهدای انقلاب