ملوان زبل و همسرش به رستوران رفتن وکه در این موقعجی جی میاد و گل لباس همسرش ملوان زبل رو برمی داره و می بره و..