چرا روزها نور خورشید می‌تابه؟...چرا شب، تو آسمون‌ها مهتابه؟...چرا دریاهای آبی پُر آبه؟...دل من چرا همیشه بی‌تابه؟...چرا آدم شب خوابه، روز بیداره؟...چرا از ابر سیاه چیک و چیکه بارون می‌باره؟...