کلیپ دیدنی در مورد صبر و بخشش و بزرگواری پیامبر رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.