مجموعه ای از تصاویر زائران و مناطق عملیاتی جنوب کشور. با صدای حاج صادق آهنگران. و سخنرانی مقام معظم رهبری در منطقه عملیاتی شرق کارون