کارتون زیبا و خاطره انگیز شهر آجیلی ... این قسمت "یک گوساله قشنگ"