آموزش گام به گام نرمشهای اساسی و پایه ای هنر رزمی کاراته به زبان فارسی، این قسمت آموزش نکاتی از فنون کاتا و کیهون و کومیته.