فلسطین کشوری که نزدیک به هفت دهه در ظلم و جنایت و اشغالگری به سر می برد، لابی های فشار صهیونیستی در کشورهای غربی و عربی رژیم اشغالگر را از هر نوع برخورد قانونی و بین المللی مصون داشته اند.