کارتون زیبا و خاطره انگیز زبل خان... این داستان "زبل خان و شتر مرغ"