گفتگو و شعرخوانی حسنا محمدزاده در برنامه اردیبهشت پیرامون بیداری اسلامی و حمایت از مردم غزه .