عجب شهر بزرگی...از اون بالا و پایین...پُر از خونه، مغازه...پُر از آدم و ماشین...یه عالمه محله...چقدر کوچه خیابون...چهارراه و بزرگراه...پل و مسجد و میدون...