آخر هفته روز خوب خداست...روز میلاد لحظه‌های قشنگ...روز تفریح‌های پی‌درپی...روز احساس‌های رنگارنگ...روز دیدار مهربانی‌ها...روز خوب محلۀ پدری...روز تعطیل و استراحت و خواب...روز آرام روز بی‌خبر‌‌ی...