سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ...الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها ...