آموزش بافت ترکیبی کشبافت و رکن توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس