آموزش یک مدل کیف دستی مدل جعبه با حضور خانم مقدم در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس