آموزش شال سه گوش با حضور خانم بهمنی نژاد در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان