قسمت دوازده انیمیشن دیدنی پهلوانان، اسکندر خان از تیمور خبر ها رو می گرفت که یکی از سرباز ها اومد و خبر داد مرد جمع شدن و به دزدیدن اسب هاشون اعتراض می کنن و ....