یا حسین آن که دل از غیر تو ببرید منم، آن که لاجرعه ی می مهر تو نوشید منم / آن که از شوق به هنگام ولادت چون شمع، عوض گریه در آغوش تو خندید منم / آن که همراه تو آمد به صف کربلا، پا به پای تو صمیمانه بکوشید منم...