آموزش طراحی تلفیقی روی شیشه با طرح حوض ماهی با حضور خانم عقابی دربخش هنری از برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما