دردشت لاله زاران، در شام غمگساران، در چشم بی قرارن، باران گرفته باران... در خانه سپیده ، خورشید نو دمیده، بیتی از آن قصیده، یا دیده یا شنیده، ای نور هر دو دیده، سرباز سر بریده، باران گرفته باران ... نماهنگ " حضرت علی اصغر" با صدای صادق آهنگران و آهنگسازی محمد میر زمانی