اردوغان در توهین به مقدسات اسلام از اسرائیل هم پیشی گرفته