در این صفحه از مجله بارداری با اهمیت فقر آهن ودلایل تاکید بر درمان آن آشنا میشویم.