افزایش قند خون در بدن سبب تحریک سلولهای بتای پانکراس شده و انسولین ترشح می کنند. انسولین روی سلولهای کبدی تاثیر گذاشته و سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می گردد.