آیا ارتباط پدر با فرزند از زمان تولد آغاز میشود؟ آیا پدران هم در رشد جنین در شکم مادر نقش دارند؟ پاسخ به این سوالات در بخش پدرانه مجله بارداری