اسیدهای چرب توسط آنزیم ها به اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می شوند.این دو محصول نیز اکسایش یافته و انرژی به صورت ATP تولید می کنند. تری گلیسریدهای مازاد بر مصرف نیز در بافت چربی ذخیره می شوند.