چرخه گلی اکسالات همانند چرخه کربس بوده و به تولید استیل کوآنزیم A منجر می شود به طوری که واحدهای دو کربنه به واحدهای چهار کربنه تبدیل می شوند.