چرخه اسید سیتریک برای بهره بردای بیشتر از مولکول های گلوکز در شرایط هوازی ایجاد شده است. این چرخه با تغییر ماهیت دادن مولکول پیروات شروع شده و با انتقال الکترون به NAD+ و FAD تولید انرژی می کند.