آموزش دوخت برجسته در سرمه دوزی توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس