در هوایت بی قرارم روز و شب/ سر ز کویت بر ندارم روز و شب/ جان روز و جان شب ای جان تو/ انتظارم انتظارم روز و شب/ زان شبی که وعده کردی روز وصل/ روز و شب را می شمارم روز و شب...