سخنان پربار مرحوم آیت الله مشکینی با موضوع انسانهای بی تفاوت. "انسان باید در مقابل هر حادثه ای به تناسب عکس العمل نشان دهد "