بخشی از وصیتنامه مرحوم سید بن طاووس (ره) در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما