آموزش بستن یک مدل شال در بخشی از یرنامه یه خونه یه دریا از شبکه استانی بوشهر