در کارتون بسیار زیبا داستان شاعر بزرگ ایران زمین عطار نیشابوری را با هم می بینیم....