یه وقت هایی تنها میشم، اما میبینم با منه، همون که تو گوش دلم حرفای ساده میزنه، وقتی که باش حرف میزنم یه جورایی جواب میده، گاهی میزاره بخوابم جوابمو تو خواب میده