فلسطین معیار و محک زندگی علی وار ماست ؛ امروز فلسطینی‌ها بجای همه ی ما می‌جنگند