در یک بازی دوستانه بین تیم های مکابی رژیم صهیونیستی و لیل فرانسه که در اتریش برگزار شد،تماشاگران در حمایت از مردم مظلوم غزه با ورود به بازی بازیکنان تیم مکابی را کتک زدند